Bình luận, câu hỏi, gợi ý của quý vị

Trang này được dành cho quý vị để bình luận một bài viết, một chương trình phát thanh, đưa ra các nhận xét, đặt câu hỏi cho ban biên tập RFI

Các thông tin

Phải điền vào các mục có dấu (*)
CAPTCHA
Câu hỏi nhằm kiểm tra xem đây có phải là robot hay không, để ngăn ngừa thư rác.

In accordance with article 27 of the 06/01/1978 French law on new technology and freedom "informatique et libertés", users are informed that information received can only be consulted by the appropriate FMM personnel and that it will not be passed on to a third party. You have a right of access and correction. You can view the replies that you have given and make changes by writing to Service des Relations Auditeurs, 80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE.
Close