Việt Nam mong muốn ký hiệp định quan hệ đối tác chiến lược với Pháp