Nhật Bản : Trung Quốc gây hấn với lân bang để củng cố quyền lực